Meny

Allmänna Villkor

Välj vilka villkor du vill se, beroende på om du är egenanställd ’Användare’, eller, mottagare av tjänster från egenanställd ’Kund’

Användare / Egenanställd

Visa som PDF

1 Allmänt Egenanställning

1.1

Egenanställning definieras som affärsmässigt och rättsligt förhållande mellan BF, Egenanställd och Kunden i vilket BF på den Egenanställdes eget initiativ och prissättning ställer den Egenanställde till Kundens förfogande för att utföra Uppdrag som hör till Kundens verksamhet under Kundens kontroll och ledning. Med ”Uppdrag” avses den arbetsuppgift som Egenanställde utför hos Kunden genom BF. En registrerad användare i BF är inte egenanställd utan ett av BF och Kund godkänt Uppdrag. 

2 Pris

2.1

Med ”Administrativt tjänst” eller ”Tjänst” avses den tjänst BF utför åt Egenanställde, dvs: Fakturering och bevakning, Löneadministration och lönespecifikation, Administration och hantering av arbetsgivaravgifter, källskatter och moms, kontrolluppgifter, utfärdande av arbetsgivarintyg, erbjuda försäkringslösningar från försäkringsbolag, erhålla tillgång till BF web-baserade tjänst.

2.2

Uppdragets pris mot Kund anges och bestäms av den Egenanställde i föranmälan eller fakturaunderlaget. Pris för att använda BF Administrativa tjänst sätts och bestäms av BF. Tillämpningsbar moms tillkommer på priset. Att registrera sig som Användare av Tjänsten är gratis.

2.3

Om Egenanställdes eller BFs arbetskraftskostnader ökar till följd av (ej begränsat till) ändrade kollektivavtal, lag, räntor eller ändrade skatter och arbetsgivaravgifter har BF rätt att, med retroaktiv verkan från dagen för ändringen, justera priset i motsvarande mån.

3 Prövning

3.1

BF äger rätt att utan angivande skäl och oavsett tidpunkt vägra Användare egenanställning. Användare godkänner genom registrering hos BF att kreditupplysning på Användare kan inhämtas.

4 Anställning

4.1

Användaren söker anställning genom att anmäla ett uppdrag genom tjänsten som BF tillhandahåller. Alla Användare godkänner dessa Allmänna Villkor vid registreringtillfället som användare av Tjänsten. En eventuell anställning baseras på de uppgifter som Användaren lämnar vid anmälan av Uppdrag. Först när BF godkänner uppgifterna och uppdraget accepterats av Kund uppstår en tidsbegränsad anställning en (1) vecka åt gången under Uppdragets period (Egenanställning) avseende visstidsanställning enligt 5 § lag (1982:80) om anställningsskydd. Egenanställningen är en tillfällig anställning, vilket innebär att det inte föreligger en skyldighet för den Egenanställde att utföra andra uppdrag åt BF eller stå till BF’s förfogande, och BF är inte skyldig att bereda andra uppdrag åt den Egenanställde. Varje uppdragstillfälle utgör ett nytt anställningsförhållande. I de fall BF av någon anledning inte godkänner de lämnade uppgifterna och/eller uppdraget kommer en anställning inte till stånd. En anställning ska inte heller betraktas ha kommit till stånd för det fall den Egenanställde har lämnat oriktiga uppgifter.

5 Avtal om uppdrag

5.1

Kunden och den Egenanställde ska för uppdraget komma överens om de arbetsuppgifter som ska utföras, uppdragets längd, arbetstider eller andra omständigheter som är särskiljande för uppdraget som ska utföras, samt pris för uppdraget. Den Egenanställde ska skriftligen informera BF om uppdragsvillkoren. Vidare ska den Egenanställde tillse att Kunden erhåller BFs Kundvillkor 2016:1 – Uppdrag, vilka ska gälla som avtalsvillkor mellan BF och Kunden. Vid överenskommelse om förändrat Uppdrag ska den Egenanställde skriftligen informera BF i förhand.

5.2

Vid anskaffande av uppdrag har den Egenanställde rätt att använda sig av BFs företagsuppgifter, förutsatt att särskilt skriftligt (inklusive via e-post) tillstånd ges av BF vid varje sådant anskaffande.

5.3

Den Egenanställde ska vid anskaffande av uppdrag tillse vid behov att ett Uppdragsavtal skapas i enlighet med BFs Kundvillkor. Den Egenanställde ska informera Kunden om att BFs Kundvillkor såvitt inget annat avtalats skriftligen mellan BF och Kunden.

5.4

I anslutning till avgivande av Uppdragsavtal har BF rätt – men ingen skyldighet – att efter samtycke med Egenanställde teckna Uppdragsavtalet medKunden, och skatillhandahålla den Egenanställde en kopia av avtalet.

5.5

Den Egenanställde ska sedan utföra Uppdraget inom ramen för Anställningen hos BF vars villkor, tid, utförande och omfattning i övrigt, korresponderar med Uppdragsavtalet.

5.6

Egenanställde har rätt att närsomhelst under Uppdragets utförande och Anställningen vidta åtgärder för anskaffande av ytterligare uppdrag.

5.7

Den egenanställde inte berättigad till semesterledighet under Uppdragets period.

5.8

Fakturan skickas ut senast 30 dagar efter anmält avslutat uppdrag varvid fakturaunderlaget måste vara BF tillhanda i god tid innan dess.

5.9

Den egenanställde ansvarar själv för att uppfylla regler hos Kund som berör arbetsmiljö. Vid frågor kring arbetsmiljö kontaktas kundtjänst hos BF.

5.10

Den egenanställde avtalar arbetsuppgifter direkt med Kund.

5.11

Den egenanställde avtalar arbetsplats direkt med Kund

5.12

Den egenanställde avtalar arbetstid direkt med Kund

5.13

Den egenanställde är under uppdraget skyldig att inneha relevanta tillstånd som dennes Uppdrag och utövning kräver samt hålla sig informerad om och följa alla lagar och föreskrifter. Nödvändiga tillstånd skall meddelas i förväg till BF.

6 Uppsägning

6.1

BF förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan ensidigt säga upp Anställningen och återkalla fakturan för Uppdraget i följande fall:

 • Kund bestrider fakturan.
 • Egenanställde har inte fullgjort arbetet.
 • Egenanställde har underlåtit att informera BF i enlighet med dessa villkor eller omständigheter som är viktiga eller avgörande för avtalets fullgörande mot Kund.
 • Egenanställde har underlåtit att informera BF om omständigheter som är viktiga eller avgörande för att arbetstagaren ska omfattas av BFs försäkringsvillkor.

7 Upphörande

7.1

Egenanställningen gäller från att Uppdraget har bekräftats av BF och under överenskommen tid, dock maximalt tre (3) månader. Anställningen upphör automatiskt, utan föregående uppsägning, vid den händelse som inträffar tidigast av:

 • Uppdragets slutförande;
 • när Uppdraget tillika anställningstiden uppgår till tre (3) månader;
 • när BFs avtal med Kund upphör (oavsettanledning); eller
 • när den Egenanställdes sammanlagda anställningstid hos BF uppgår till två (2) år.

8 Lön

8.1

Lönen för den egenanställde baseras på den fakturering som skapats av BF och betalats av Kund, utifrån de underlag som rapporterats in av den egenanställde till BF samt den avgift BF erhåller för användandet av Tjänsten, i enlighet med de allmänna villkoren. BF gör avdrag för lagstadgade avgifter exempelvis arbetsgivaravgifter, sociala avgifter och inkomstskatt. Semestersättning ingår i den utbetalda lönen. Ersättning utgår inte för övertid eller mertidsarbete, restid och obekväm arbetstid.

8.2

Den egenanställde har rätt att debitera traktamente, milersättning som kan härledas till Uppdraget till fasta priser enligt BF Prislista för milersättning och traktamente.

8.3

Den egenanställde har rätt till sjuklön och förutsätter föranmält schemalagt uppdrag. Vid sjukdom skall detta inrapporteras omedelbart till BF och första dagens läkarintyg kan krävas av BF.

9 Ansvar

9.1

BFs ansvar är begränsat till oaktsamhet avseende administrativa uppgifter samt Tjänst gällande den Egenanställde och frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada av vilket slag det må vara, som uppstår till följd av och/eller har samband med den Egenanställdes utförande av Uppdrag åt Kunden.

9.2

Den Egenanställde är ansvarig gentemot Kunden för att de arbetsuppgifter som Egenanställde utför inom ramen för Uppdraget utförs på ett fackmannamässigt sätt och med den kvalité som en kund rimligen kan förvänta sig av Egenanställde med hänsyn tagen till gjorda överenskommelser och utfästelser, pris och övriga omständigheter. Egenanställde är vidare ansvarig för att avhjälpa fel och brister i den omfattning och enligt de villkor som gäller för Uppdraget och enligt tillämpliga lagar och regler (inklusive Konsumenttjänstlagen (1985:716)). I det fall Kunden begär avhjälpande från BF så har BF rätt att välja att antingen självt utföra avhjälpande på Egenanställdes bekostnad eller kräva att Egenanställde utför och bekostar sådant avhjälpande. Om och i den omfattning den brist som Kunden påtalar omfattas av BF:s ansvarsförsäkring har BF rätt att bestämma att avhjälpandet och andra kostnader som kan komma att uppstå i samband därmed, ska bäras av BF:s ansvarsförsäkring, i vilket fall eventuell självrisk och ökade försäkringskostnader som BF kan komma att drabbas av ska ersättas av Egenanställde. Egenanställde är skyldig att samverka och bistå BF och försäkringsbolag vid försäkringsutredningar och liknande.

9.3

Den Egenanställde själv är ansvarig för förlust och skada som den Egenanställde kan orsaka Kunden eller tredje man inom ramen för Egenanställdes utförande av arbete åt Kunden, såvida det inte täcks av BFs befintliga ansvarsförsäkring eller den ansvarsförsäkring som eventuellt tecknats speciellt av Egenanställde.

9.4

BF ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom t.ex. utebliven vinst, förlust, eller annan följdskada, inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

9.5

Ansvar för personskada regleras enligt svensk lagstiftning.

9.6

I de fall skadeståndsansvar uppstå för BF är BFs ansvar begränsat till 0,5 prisbasbelopp, dock högst BFs andel av Uppdragets fakturerade belopp. Vid Uppdrag på löpande räkning beräknas det fakturerade beloppet på priset för de senaste tolv (12) månaderna för uppdraget. Om det pris Egenanställde avtalat med Kunden understiger 0,5 prisbasbelopp skall BFs maximala ansvar istället vara begränsat till ett belopp som motsvarar 0,1 prisbasbelopp.

9.7

I den mån skadestånds-, ersättnings- eller annat ansvar skulle uppstå för BF gentemot tredje man utöver vad parterna kommit överens om enligt dessa villkor, skall Egenanställde stå ansvaret därför och hålla BF skadeslöst. Egenanställde förbinder sig att vara informerad om och att följa gällande lagstiftning i sitt yrkesutövande, samt att på heder och samvete försäkrar att de uppgifter som lämnas om person, uppdrag och verksamhet är korrekta.

10 Sekretess

10.1

Den Egenanställde får inte, vare sig under anställningstiden eller efter dess upphörande (om det inte krävs för Egenanställdes fullgörande av sina plikter enligt dessa eller Uppdragets villkor, eller enligt lag) använda eller för någon annan person eller bolag avslöja sådan information rörande BF eller Kunder som rimligen antas vilja att hålla konfidentiell.

11 Personuppgifter

11.1

Registrerade Användare förbinder sig och samtycker till att BF och Kund får behandla personuppgifter i syfte att hantera personaladministration, personaluthyrning och övrig förenlig verksamhet, och att BF och Kund får, när det krävs, göra sådana uppgifter tillgängliga (i Sverige eller i annat land) för sina kunder och rådgivare, för tredje man som tillhandahåller produkter och/eller tjänster åt BF samt i den mån det krävs enligt lag.

12 Försäkring

12.1

Under tiden för egenanställningen via BF har den egenanställde automatiskt en olycksfallsförsäkring (TFO) och tjänstegrupplivförsäkring (TGL). En förutsättning för att den egenanställde ska omfattas av försäkringarna är att denne är fullt frisk och arbetsför. I de fall den egenanställde inte täcks av Kundens ansvarsförsäkring kan denne omfattas av BFs ansvarsförsäkring alternativt att BF hjälper till att teckna en ansvarsförsäkring som passar. BF kan erbjuda försäkringar genom BFs samarbete med oberoende försäkringsmäklare.

12.2

Tilläggsförsäkringar måste tecknas i vissa branscher och för viss typ av uppdrag. BF tillhandahåller dessa försäkringar på den egenanställdes bekostnad. Det åligger den egenanställde att ha tilläggsförsäkring innan uppdraget påbörjas om så krävs.

13 Reklamation

13.1

Den egenanställde hanterar och ansvarar för reklamationer avseende Uppdrag som denne utfört. Anmärkningar gällande BFs Tjänst skall rapporteras direkt till BF utan dröjsmål och senast 15 dagar efter slutförande av den aktuella Tjänsten.

13.2

I de fall Kund har rätt till skadestånd eller avdrag på pris avseende fel eller brister i Uppdraget ska det bekostas av den Egenanställde i de fall beloppet täcks av försäkringar.

14 Immateriella rättigheter

14.1

Äganderätten och alla andra rättigheter till allt material och alla resultat som framkommer vid eller som ett resultat av Uppdragets utförande, inklusive patenträtt, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet av vilket slag det än må vara, tillkommer Kunden ensam. Den Egenanställde åtar sig att överlåta sådan äganderätt eller annan rättighet till Kunden såvida inget annat avtalats skriftligen mellan Egenanställd via BF med Kunden.

15 Ansvarsfriskrivning

15.1

BF friskriver sig från allt ansvar och samtliga konsekvenser som kan uppkomma till följd av felaktiga uppgifter lämnade av Användare eller den Egenanställde.

Kundvillkor

Visa PDF

1 Villkorens omfattning

1.1

Dessa bestämmelser reglerar avtalsförhållandet mellan Billfactory AB (härefter kallad ”BF”) och Kundföretaget (härefter kallad ”Kund” eller ”Kunden”).

1.2

Avtalet omfattar ett affärsmässigt och rättsligt förhållande mellan BF och Kund i vilket BF anställer personer som utför uppdrag hos Kunden (”Egenanställde” eller ”Användare”) under Kundens kontroll och ledning i enlighet med vad som överenskommits mellan Kunden och den Egenanställde (”Uppdrag/et”). För varje Uppdrag är det således BF som är juridisk kontraktspart och uppdragstagare i relation till Kunden. Det åligger den Egenanställde att tillse att den Egenanställde har BFs godkännande (vilket kan lämnas av BF generellt för vissa på förhand väl definierade typer av uppdrag eller från fall till fall) till att åta sig Uppdrag med BF som uppdragstagare och sådant godkännande krävs för att binda BF. BF kan på begäran av potentiell Kund lämna uppgift om och bekräfta huruvida godkännande finns.

2 Avtal om uppdrag

2.1

Om BF så kräver ska Kunden ange erforderlig information om de arbetsuppgifter som ska utföras, arbetets längd, arbetstider, krav på behörighet, tillämpligt kollektivavtal, andra lokala avtal som tillämpas eller andra omständigheter som är av vikt för arbetet som ska utföras.

2.2

Uppdrag bekräftas av Kunden genom att Kunden betalar fakturan eller undertecknar AVTAL där Uppdragets art, omfattning, överenskomna krav och Uppdragets längd preciseras i ett avtal. För Uppdraget gäller i övrigt de villkor som framgår av Uppdragsbeskrivningen samt vad som i övrigt överenskommits mellan BF och Kunden.

3 Arbetsledning

3.1

Det åligger Kunden att ansvara för arbetsledning av den Egenanställde, att ansvara för kontroll och uppföljning av den Egenanställdes arbete samt att lämna erforderliga instruktioner, information samt tillhandahålla arbetsplats och nödvändig utrustning som behövs för den Egenanställdes arbetsuppgifter.

3.2

Kunden förbinder sig att behandla den Egenanställde rättvist och jämlikt i relation till sina egna arbetstagare och i enlighet med lag och god sed på arbetsmarknaden.

4 Arbetsmiljö

4.1

Det åligger Kunden att iakttaga 3kap 12 § Arbetsmiljölagen genom att informera den Egenanställde om lagar och förordningar jämte egna interna instruktioner och rutiner som är hänförliga till verksamheten hos Kunden. Kunden ska vidare i övrigt vidta de skyddsåtgärder som behövs för att den Egenanställde inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. Det åligger Kunden att tillhandahålla erforderlig skyddsutrustning. Det åligger den Egenanställde att följa instruktioner, rutiner och vidta åtgärder enligt Kunden.

5 Reklamation

5.1

Fel eller brist hänförlig till BFs ansvar för Uppdraget ska av Kunden omgående skriftligen reklameras till BF. Fel eller brist som upptäcks av Kunden efter det att Uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom sju (7) kalenderdagar efter det att Uppdraget har avslutats. Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning.

5.2

Kundens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.

5.3

BF ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen, innan Kunden framställer anspråk på skadestånd eller prisavdrag. Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till art och omfattning av fel eller brist.

5.4

Krav på skadestånd eller prisavdrag gentemot BF ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, alltid föregås av reklamation och ska utan oskäligt dröjsmål av Kunden framställas skriftligen dock senast inom två (2) månader från det att Uppdraget, vartill kravet hör, avslutats.

5.5

Anmärkningar avseende den Egenanställde ska framställas direkt till den Egenanställde och således ej till BF.

6 Ansvar

6.1

BFs ansvar är begränsat till oaktsamhet vid utförandet av de administrativa tjänster som BF ska utföra för Uppdraget.

6.2

Kunden ansvarar för den Egenanställde såsom för egen anställd personal. Kunden är således själv ansvarig för fel och skada som den Egenanställde kan orsaka Kunden eller tredje man inom ramen för det arbete som den Egenanställde utför hos Kunden. BF ska hållas skadefri för all skada hos Kunden eller tredje man som uppstår på grund av det arbete som den Egenanställde utför hos Kunden.

6.3

BF ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

6.4

Ansvar för personskada regleras enligt svensk lag

6.5

Kunden bör teckna och upprätthålla för sin verksamhet adekvat försäkring, inklusive försäkring hänförlig till den Egenanställde och dennes arbete för Kunden. Den Egenanställde ska i detta avseende anses jämställd med Kundens egna arbetstagare. BF har dock arbetsgivaransvaret för den Egenanställde, vilket bl.a. innebär att BF erlägger lön, sociala avgifter, olycksfallsförsäkring (GOA) och grupplivförsäkring (TGL). Som följd av punkten 6.5 ansvarar BF således inte för skada:

 • på Kundens motordrivna fordon eller för följdskador till sådana skador; 
 • på gods som transporteras med Kundens egna eller inhyrda motordrivna fordon;
 • som omfattas av Trafikskadelagen eller motsvarande svensk eller utländsk lagstiftning;
 • som inträffar till följd av trafik med motorfordon när det används inom inhägnat tävlingsområde;
 • genom luftfartyg och inte heller det ansvar som kan åläggas den försäkrade i sin egenskap av flygansvarig; 
 • till följd av kollision orsakad genom fartyg eller av deras bogserade föremål; eller 
 • hänförlig till patientskada enligt lag.

6.6

Skulle skadeståndsansvar uppstå för BF är BFs ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om 0,5 prisbasbelopp, dock högst till priset för Uppdraget. Vid Uppdrag på löpande räkning utgörs priset för Uppdraget av priset för de senaste tolv (12) månaderna för Uppdraget. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst.

7 Immateriella rättigheter

7.1

BF ska tillse genom avtal med Egenanställde att äganderätten till allt material och det resultat som Egenanställde utför med anledning av Uppdraget (“Resultatet”) tillkommer Kunden, om inte annat följer av tvingande lag. All upphovsrätt exklusive ideell rätt liksom annan immateriell rätt till resultatet ska således utgöra Kundens egendom. Kunden ska ersätta BF vad BF kan vara skyldig att betala till den Egenanställde för överlåtelse av den immateriella rättigheten enligt lag eller kollektivavtal. För uppfinning gäller att Kunden får inträda som rättsinnehavare avseende uppfinningen enbart enligt gällande lag eller berört kollektivavtal. Om Egenanställde använder medtagen programvara eller annat verktyg vid utförande av arbete åt Kunden, så övergår inte rätten till sådana verktyg till Kunden.

7.2

BF ansvarar inte för resultatets immaterialrättsliga intrång eller Egenanställdes olovliga brukande av andras system.

8 Personuppgifter

8.1

Kunden ska säkerställa att den Egenanställde givit samtycke till Kundens hantering av Personuppgifter, i enlighet med GDPR, The General Data Protection Regulation, som kan anses nödvändig i anledning av Uppdraget. Kunden är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter

8.2

Om den Egenanställde vid arbete hos Kunden behandlar Personuppgifter är BF inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling.

9 Sekretess

9.1

BF och Kunden förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdraget innehåll konfidentiellt, om inget annat är överenskommet med skrift.

9.2

Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som

 • vid tidpunkten för Uppdragets bekräftelse är allmänt tillgänglig;
 • är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller
 • part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning.

10 Avtalstid

10.1

Avtalet gäller tills vidare såvida inte annat avtalats. Uppdraget gäller under den tid som angetts i avtalet eller uppdragsbeskrivningen.

10.2

Om inte annat avtalats kan såväl avtalet som Uppdraget sägas upp med 30 dagars uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig.

11 Avtalets upphörande i förtid

11.1

Part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om:

 • den andra parten i något väsentligt hänseende bryter mot avtalet och inte har vidtagit rättelse inom fjorton (14) dagar efter skriftlig anmodan; eller
 • den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andre parten beläggs med näringsförbud och part inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; eller
 • om part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan.

12 Befrielsegrunder

12.1

Part får inställa eller skjuta upp Uppdrag på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunnat förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av Uppdraget. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epidemier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar omständighet. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

12.2

Part ska snarast efter det att händelse enligt punkten 12.1 bedöms föreligga underrätta motparten. Är Uppdraget ännu efter tre (3) månader uppskjutet ska Uppdraget upphöra om inte parterna enas om annat. Om Uppdraget upphör äger BF rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt övriga kostnader.

13 Övrigt

13.1

Parterna har rätt att på sina hemsidor eller i övriga företagspresentationer ange den andra Partens namn och logga samt ange Parternas samarbete.

13.2

Parterna äger inte utan den andra Partens godkännande överlåta Avtalet, och/eller därtill hörande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man.

14 Meddelande

14.1

Samtliga meddelanden under detta avtal ska ske genom bud, rekommenderat brev eller email till parternas i uppdragsbekräftelsen överenskomna adresser.

14.2

Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

 • om avlämnat med bud: vid överlämnandet;
 • om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran;
 • om avsänt med epost: vid avsändandet om mottagaren behörigen bekräftats.

15 Tvister

15.1

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.  Skiljeför-farandets säte ska vara Stockholm.  Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

15.2

Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger BF dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol. BF förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand.

Dela

FacebookLinkedIn Epost